EH0010

◆概要
 抵抗器を使った分圧回路をケースに入れたものです。

◆仕様
 入力電圧:~DC1,000V
 出力電圧:DC10V(1V~10V程度の範囲で指定可能です。)
 確度:0.5%
 寸法:110(W)×180(D)×45(H) mm (端子部除く)

◆製作例

型名 入力電圧 出力電圧 分圧抵抗値
TS-EH0010 DC60V DC10V 50kΩ / 10kΩ
TS-EH0011 DC55V DC10V 45kΩ / 10kΩ
TS-EH0012 DC310V DC10V 600kΩ / 20kΩ